Οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν την πρόκληση της αυτονομίας


Η Ελλάδα υπογραμμίζει τον ρόλο των μέτρων στήριξης με την προώθηση συνεταιρισμών και ένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες

III. Οι διαβουλεύσεις και τα αποτελέσματα της έρευνας
Α. Το Διεθνές Έτος των Συνεταιρισμών 2012 όπως αποτυπώθηκε στις εκδόσεις
COPAC Publications
53. Τα Ηνωμένα Έθνη, μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς αναγνωρίζουν την σημασία των συνεταιρισμών και τη συμβολή τους στη μείωση της φτώχειας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη. Η Παγκόσμια Τράπεζα αναγνωρίζει τον ρόλο των συνεταιρισμών στην αναζωογόνηση του αγροτικού τομέα και της αγροτικής οικονομίας. Το 2007 μελέτη του ΔΝΤ έδειξε ότι «οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν γίνει πολύ σημαντικά τμήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος». Στο κεφάλαιο ΙΙ ανωτέρω, τονίστηκε ο ρόλος των γεωργικών και χρηματοδοτικών συνεταιρισμών στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη στα πλαίσια της πρόσφατης επισιτιστικής και οικονομικής κρίσης.
54. Η διακήρυξη του 2012 ως Διεθνούς Έτους των Συνεταιρισμών ήταν επίκαιρη εκείνη τη στιγμή, καθώς αντιμετωπίζουμε ακόμη τη χειρότερη χρηματοοικονομική κρίση, μετά την Μεγάλη Οικονομική Κρίση (δεκαετία 1930), που απειλεί την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη εκατομμυρίων ανθρώπων. Η προώθηση των συνεταιρισμών, ως οργανισμών αυτοβοήθειας, μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της φτώχειας, της ανεργίας και της απώλειας εισοδημάτων, την επισιτιστική ανασφάλεια και την έλλειψη πρόσβασης των φτωχών σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υπό το φως της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
55. Οι στόχοι όπως συζητήθηκαν στο Διεθνές Έτος των Συνεταιρισμών που προτάθηκαν στον ΟΗΕ περιλαμβάνονται στο κείμενο που ακολουθεί:
(α) Προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους συνεταιρισμούς, πώς, αυτή ωφελεί τα μέλη τους και πως συμβάλλει στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.
(β) Ενθάρρυνση των πολιτών να οργανωθούν σε συνεταιρισμούς σαν ένα μέτρο αυτοβοήθειας για την αντιμετωπίσει των οικονομικών αναγκών και ως μέσο για τη χειραφέτησή τους, για κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη.
(γ) Ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να θεσπίσουν πολιτικές, νόμους και κανονισμούς που να ευνοούν την ίδρυση και την ανάπτυξη συνεταιρισμών.
(δ) Αύξηση της ευαισθητοποίησης για το παγκόσμιο δίκτυο των συνεταιρισμών σχετικά με τις προσπάθειες τους για την κοινοτική ανάπτυξη, την δημοκρατία και την ειρήνη.
56. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς όπως ορίστηκε από την Γενική Συνέλευση στο ψήφισμα 62/128, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα μεταξύ των κρατών μελών και των μελών της ICA για τον προσδιορισμό της σκοπιμότητας και της δυνατότητας της προκήρυξης του 2012 ως Διεθνούς Έτους των Συνεταιρισμών. Η πλειοψηφία όσων απάντησαν, υποστήριξαν την πρόταση να κηρυχτεί το 2012 ως ένα Διεθνές Έτος των Συνεταιρισμών, ως μέσο για την προώθηση των συνεταιρισμών και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη συμβολή τους στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη.
Από τα 40 κράτη μέλη που απάντησαν στην έρευνα, 34 ήταν υπέρ της πρότασης, ενώ 2 ήταν κατά και 4 απείχαν. Από τις 28 κορυφαίες συνεταιριστικές οργανώσεις που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, οι 27 τάχθηκαν υπέρ της υποστήριξης του προτεινόμενου (από το 2009) του 2012 ως Διεθνούς Έτους.
57. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά την διεξαγωγή του έτους 2012 ως τέτοιου των Συνεταιρισμών, υπογραμμίστηκε η σημασία των συνεταιρισμών σε πολλές κοινωνίες, που ενίσχυσε την διεθνή δέσμευση για την υποστήριξη των συνεταιρισμών.
Κατά τη διεξαγωγή της «συνεδριακής συνδιάσκεψης των Λαών υπέρ του Συνεταιρισμού» δόθηκε ώθηση στην υιοθέτηση πολιτικών, προγραμμάτων και πράξεων, καθώς και κανονισμών για την προώθηση των συνεταιρισμών, την αύξηση της ευαισθητοποίησης για αυτές τις επιχειρήσεις και την συμβολή τους στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Το 2012 παρείχε ένα φόρουμ διαλόγου σε θέματα όπως η συνεταιριστική νομοθεσία, το ρυθμιστικό πλαίσιο και η συνεταιριστική αυτονομία.

Β. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
58. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε εξετάστηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την προώθηση της δημιουργίας και της ανάπτυξης των συνεταιρισμών καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τριάντα εννέα από 40 κράτη μέλη ανταποκρίθηκαν και ανέφεραν ότι οι συνεταιρισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και επεσήμαναν ότι οι συνεταιρισμοί εξυπηρετούν μια σημαντική λειτουργία για την παροχή προσιτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, την προώθηση των αγροτικών επιχειρήσεων και την παροχή μέσων διαβίωσης για τους φτωχούς.
59. Στο ψήφισμα 62/128, η Γενική Συνέλευση εφιστά επίσης την προσοχή των κρατών μελών στην ανάγκη αναθεώρησης των νομικών και διοικητικών διατάξεων που διέπουν τις δραστηριότητες των συνεταιρισμών για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας των συνεταιρισμών.
Πάνω από όλα, η κύρια ώθηση για νομοθετικά πλαίσια σχετικά με τους συνεταιρισμούς προήλθε από τη Σύσταση 193 του 2002 του ΔΟΕ (Διεθνής Οργανισμός Εργασίας). Η σύσταση τονίζει την ανάγκη για αυτοδιαχείριση και αυτονομία των συνεταιρισμών καθώς και την παροχή ένα ευνοϊκού περιβάλλοντος με ίσους όρους ανταγωνισμού, ώστε οι συνεταιρισμοί να μπορούν να λειτουργούν σε μόνιμη βάση απέναντι στις άλλες επιχειρήσεις. Σε εθνικό επίπεδο, η Σύσταση δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να αναπτύξει πολιτικές που ευθυγραμμίζονται με τις συνεταιριστικές αρχές.
60. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν την πρόκληση της συνεταιριστικής αυτονομίας και την αποφυγή ανεπιθύμητων πολιτικών παρεμβάσεων στους συνεταιρισμούς, ιδίως σε επίπεδο κορυφής, όπως αυτό αντανακλάται από τις συνεταιριστικές ενώσεις.
Ορισμένες χώρες αναφέρθηκαν στις προσπάθειές τους να εκσυγχρονίσουν το νομικό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και της τροποποίησης των κανονισμών και των πρακτικών αυτονομίας, και τη διακυβέρνηση από τα μέλη (Μπουρούντι, Σλοβενία).
Για τις οικονομίες σε μετάβαση (Βιετνάμ) αυτό είναι μια πρόκληση για τους συνεταιρισμούς που ιδρύθηκαν βάσει κεντρικού σχεδιασμού και τώρα γίνεται η επανεκτίμησή τους σε αυτά που βρίσκονται ενάντια στα διεθνή πρότυπα των πραγματικών συνεταιρισμών.
61. Άλλες κυβερνήσεις, επίσης, στηρίζουν την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων (Χιλή, Μαυρίκιος). Ωστόσο, σε μερικές χώρες βρίσκονται υπό πίεση για την άρση του καθεστώτος φορολογικών απαλλαγών (Πορτογαλία). Ως εκ τούτο, το ερώτημα είναι πώς θα προσδιοριστεί ένα κατάλληλο φορολογικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων συνεταιρισμών. Στην Βουλγαρία, η κυβέρνηση ενθαρρύνει τους συνεταιρισμούς για την παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπου οι αγορές απουσιάζουν ή είναι αναποτελεσματικές. Η Ελλάδα υπογραμμίζει τον ρόλο των μέτρων στήριξης με την προώθηση συνεταιρισμών και ένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προγράμματα για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας συμβάλουν στην προώθηση των συνεταιρισμών, σύμφωνα με την Ελλάδα.
62. Οι απαντήσεις από τα κράτη μέλη δείχνουν επίσης ότι τα τρία κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνεταιρισμοί και επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις, περιλαμβάνουν την έλλειψη ποιότητας στην εκπαίδευση, τα προβλήματα των συνεταιριστικών τους καταστατικών, τη νομοθεσία και την έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις αναφέρθησαν στην έλλειψη κατάρτισης και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τους συνεταιρισμούς που ήταν οι πιο σημαντικές ανησυχίες.
63. Οι κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει μέτρα για την παροχή ίσων ευκαιριών μεταξύ των συνεταιρισμών και των άλλων τύπων επιχειρήσεων με την παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης. Οι κυβερνητικές στρατηγικές για την ενίσχυση των ικανοτήτων των συνεταιρισμών περιλαμβάνουν την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, δωρεάν υπηρεσίες ελέγχου, τεχνική καθοδήγηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, που συχνά συνδυάζονται με οικονομική ενίσχυση. Ορισμένες κυβερνήσεις παρέχουν βοήθεια εκκίνησης μέσω επιχορηγήσεων και επενδυτικών εγγυήσεων (Λετονία), ενώ άλλοι παρέχουν εκπαίδευση στους συνεταιρισμούς μέσω εξειδικευμένων φορέων.
64. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν επίσης ότι οι συνεργασία και η δικτύωση μεταξύ των συνεταιρισμών μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των πωλήσεων, όπως οι υποστηρικτικές υπηρεσίες και η διαχείριση συστημάτων πληροφοριών. Προτάθηκε επίσης, η συμμετοχή των συνεταιρισμών σε δημόσιες συμβάσεις και διαδικασίες προσφέροντας ανταγωνιστικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, όπως στη διανομή κυβερνητικών επιδοτήσεων και γεωργικών πρώτων υλών για τους αγρότες.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
65. Οι συνεταιρισμοί συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Η ικανότητα των συνεταιρισμών στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων, εξασφαλίζουν την παραγωγική απασχόληση και τη δημιουργία εισοδήματος, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της φτώχειας. Επιπλέον, οι συνεταιρισμοί, που καθοδηγούνται σύμφωνα με τις (συνεταιριστικές) αξίες και αρχές και επικεντρώνονται στις τοπικές κοινωνίες, ενισχύσουν τις αγροτικές οικονομίες και προσφέρουν σημαντικά θετικά αποτελέσματα που διαχέονται στην υπόλοιπη κοινωνία.
66. Η ανάδειξη της συμβολής των συνεταιρισμών στην ανάπτυξη απαιτεί την προώθηση, την ίδρυση και την ανάπτυξη συνεταιρισμών, με τρόπο που να είναι βιώσιμοι και με σεβασμό της αυτονομίας τους. Η προκήρυξη ενός Διεθνούς Έτους των Συνεταιρισμών μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στο θέμα αυτό.
67. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εξετάσει τις ακόλουθες συστάσεις και καλεί τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς, σε συνεργασία με τους συνεταιρισμούς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις:
(α) Να υποστηρίξουν και εγκρίνουν το προτεινόμενο Διεθνές Έτος των Συνεταιρισμών, ως παγκόσμια πρωτοβουλία για την προώθηση των συνεταιρισμών και την ευαισθητοποίηση για την κοινωνικο-οικονομική συνεισφορά τους
(β) Να ενθαρρύνουν την ίδρυση και την ανάπτυξη συνεταιρισμών, κάθε είδους με την εξασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος με ένα νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που να αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, των πλεονεκτημάτων και τις αδυναμίες, με σεβασμό στην αυτονομία τους
(γ) Να προωθήσουν την ανάπτυξη των οικονομικών συνεταιρισμών για να επιτευχθεί ο στόχος της συμμετοχικής χρηματοδότησης, παρέχοντας πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για όλους
(δ) Να προωθήσουν την ανάπτυξη των γεωργικών συνεταιρισμών, μέσω της πρόσβασης στην χρηματοδότηση, τη θέσπιση βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, τις επενδύσεις σε αγροτικές υποδομές και την άρδευση, την ενίσχυση των μηχανισμών εμπορίας, και την υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών στις οικονομικές δραστηριότητες
(ε) Να προωθήσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση για την καλή λειτουργία των συνεταιρισμών στα σχολεία μεταξύ των υποψήφιων και υφιστάμενων μελών και των ηγετών των συνεταιρισμών και να υποστηρίξουν την έρευνα, την ανάπτυξη και την παροχή τεχνικής βοήθειας
(στ) Να βελτιώσουν την έρευνα και τις πληροφορίες των βάσεων δεδομένων για τους συνεταιρισμούς στο σύνολό τους, με την εναρμόνιση των στατιστικών μεθόδων ώστε να υπάρχει ορθή διατύπωση των στοιχείων.

 

Council of Europe