Στα 141,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της Coca Cola HBC το α' εξάμηνο του 2015, καταγράφοντας αύξηση 43,4% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ήταν 1% χαμηλότερα, στα 3,15 δισ. ευρώ, καθώς ο αρνητικός αντίκτυπος των συναλλαγματικών ισοτιμιών της τάξης του 4,6% υπεραντιστάθμισε τα κέρδη από την αύξηση του όγκου πωλήσεων.
Στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, επιταχύνθηκε ο ρυθμός αύξησης του όγκου πωλήσεων, με αποτέλεσμα την καταγραφή αύξησης 3,8% για το εξάμηνο του έτους. Αφαιρώντας την επίδραση των τεσσάρων επιπλέον ημερών πωλήσεων στο 1ο τρίμηνο, που ανήλθε σε 2,5%, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,3%.
Ο όγκος πωλήσεων στις ανεπτυγμένες αγορές παρέμεινε εν πολλοίς αμετάβλητος σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ συνεχίστηκε η ανάκαμψη των αναπτυσσόμενων αγορών, με τη συμβολή όλων των αγορών στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 6,2%. Οι πολύ καλές επιδόσεις στη Νιγηρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία υπεραντιστάθμισαν τις χαμηλές επιδόσεις στη Ρωσία, αυξάνοντας έτσι τον όγκο πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές κατά 5,4%.
Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 219,0 εκατ. ευρώ -σε άνοδο κατά 31,2%-, με αποτέλεσμα τη βελτίωση κατά 170 μονάδες βάσης του περιθωρίου των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών, καθώς το χαμηλότερο κόστος πρώτων υλών, οι θετικές επιπτώσεις από την αύξηση του όγκου πωλήσεων, οι πρωτοβουλίες διαχείρισης της αύξησης των εσόδων και οι ενέργειες βελτιστοποίησης του κόστους αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 199,1 εκατ. ευρώ.

Council of Europe