Τι επισημαίνει η ΕΣΕΕ σε επιστολή προς τους πολιτικούς

Τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τη δυνατότητα ρευστότητας στην ελληνική αγορά κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, επισημαίνει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) με επιστολή της προς τους πολιτικούς αρχηγούς.
Οι δυσχέρειες πρόσβασης των ευρωπαϊκών ΜμΕ στη χρηματοδότηση, που εμφανίζονται πια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έθεσαν ουσιαστικά τον αντίστοιχο προβληματισμό σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ώστε να συστηματοποιηθούν και να παρουσιαστούν τα κυριότερα σημεία σε σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), σημειώνει η ΕΣΕΕ.
Η έκθεση καταγράφει τις αιτίες των δυσχερειών στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση των ΜμΕ και όλων των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ε.Ε. Επίσης υπογραμμίζει την ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή επειγόντως μέτρων, προκειμένου η παροχή χρηματοδότησης να καταστεί ευκολότερη και περισσότερο διαφανής.
Συνοπτικά, η έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω θέσεις:
• Πολλά εμπόδια σχετικά με τραπεζικά δάνεια ΜμΕ πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Απαιτείται καλύτερη προσαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων της Ε.Ε. σε τοπικές ιδιαιτερότητες μέσω προσεκτικής αξιολόγησης και παρακολούθησής τους από την ίδια την Ενωση.
• Η χρηματοδότηση των ΜμΕ θα πρέπει να προέρχεται όχι από τις αγορές των χρεωστικών τίτλων (ομόλογα) αλλά από εκείνες των μετοχών και στην κατεύθυνση μάλιστα της ενίσχυσης των διασυνοριακών επενδυτικών πράξεων.
• Οι ΜμΕ θα πρέπει να λαμβάνουν βοήθεια για να δραστηριοποιηθούν στις παραπάνω αγορές και να ληφθούν μέτρα τόνωσης των κεφαλαιαγορών ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα μέσα.
• Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών θα πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να μην αποθαρρύνονται οι επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να διεξάγει μελέτη για τις ανάγκες της χρηματοδότησης των ΜμΕ συναρτήσει του μεγέθους τους, του είδους της δραστηριότητάς τους, της φάσης κύκλου ζωής κ.λπ.

Council of Europe